سرطان كولوركتال و میکروبیوتای روده

سرطان روده

سرطان كولوركتال و میکروبیوتای روده

سرطان کولورکتال، يكي از شايع ترين تومورهاي بدخيم در انسان است. روده انسان دارای  حجم بالایی از میکروب های مختلف است که بسياري از جنبه هاي فيزيولوژي ميزبان را تنظيم مي كنند.

 

مطالعات زیادی اهمیت نقش میکروبیوتا را در بروز و گسترش این سرطان، به عنوان یکی ازنتایج برهم خوردن تنظیم وساختار میکروبیوتا، متابولیت های باکتریایی یا مسیرهای التهابی  نشان می دهند.

با توجه به اینکه متابولیتهای میکروبی در این مطالعه قادر به ایجاد پرولیفراسیون یا تکثیردر سلول های روده ای بودند ، به نظر می رسد اختلالات  متابولیت های میکروبی در روده به علت تغییرات رژیم غذایی یا محیطی و یا دیگر ریسک فاکتورهایی که موجب بر هم خوردن ساختار میکروبیوتای روده شودمیتواند در ایجاد و پیشرفت سرطان  کولورکتال نقش داشته باشد.

 

سایر محصولات جان ویر

 

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه