پیروی از الگوی غذایی سالم با کاهش خطر علائم افسردگی

ارتباط تغذیه با افسردگی

پیروی از الگوی غذایی سالم با کاهش خطر علائم افسردگی

اضطراب و افسردگی از جمله اختلالات روانی است که شیوع بالایی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه دارد . آمارها نشان میدهد از هر پنج نفر، یک نفر به خصوص زنان در دوره ای از زندگی خود از این اختلالات رنج میبرند. در ایران شیوع اضطراب 15/6 و افسردگی 12/7 درصد گزارش شده است . مطالعات پیشین به بررسی ارتباط بین عوامل خطری همچون رژیم غذایی ناسالم، کیفیت رژیم غذایی و عدم فعالیت فیزیکی با اختلالات شایع روانی پرداخته اند.

نتایج مطالعات

مطالعات نشان داده اند که مصرف مواد مغذی مانند اسیدهای چرب امگا 3 و گروههای غذایی همچون میوه ها، سبزیجات، غلات کامل و ماهی به کاهش خطر افسردگی می انجامد وتوصیه میشود ارتباط بین رژیم غذایی و بیماریها در غالب الگوهای غذایی بررسی شود. پیروی از الگوی غذایی سالم در غالب شاخص تغذیه سالم با کاهش خطر علائم افسردگی در زنان ارتباط دارد. این نقش محافظت کننده مرتبط با اجزای شاخص تغذیه سالم از جمله سبزیجات، میوه ها و نسبت اسیدهای چرب چندغیراشباع به اسیدهای چرب اشباع میباشد .

 

 

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه