چاقی و دور کمر بالا و نقش آن در افزایش فشار خون

چاقی و نقش آن در افزایش فشار خون

چاقی و دور کمر بالا و نقش آن در افزایش فشار خون

چاقی یکی از عوامل خطر و زمینه ساز افزایش فشارخون است. اندازه دور کمرنیز باچاقی ناحیه شکم در ارتباطاست. بنابراین بین
افزایش دور کمر و افزایش فشار خون رابطه مستقیمی وجود دارد. در حالت ایده آل،دور کمر در خانم ها حداکثر۸۸سانتیمتر و در آقایان حداکثر۱۰۲سانتی متر تعیین شده است و در صورت افزایش این میزان در هر گروه،به یک عامل خطر مهم و قابل توجه برای بیماریهای قلبی عروقی، فشار خون باال و دیابت تبدیل
خواهد شد.

روش های صحیح اندازه گیری دور کمر

برای اندازه گیری صحیح دور کمر خود(در گروه سنی میانسال)به روش زیر عمل کنید:

  • قبل از اندازه گیری دور کمر دقت کنید که ناحیه کمر باید بد ون لباس باشد.
  • ازمترنواری برای اندازه گیری استفاده کنید.
  • بایدصاف ودرحالی که دست ها آزادانه در دوطرف بدن قرارگرفته و پاها حدود 25 تا 30 سانتیمتراز هم فاصله دارد بایستید.
  • حدفاصل بین آخرین دنده (دنده دهم) و برجستگی استخوان لگن را در دو طرف علامت گذاشته و دور کمر را در این نقطه اندازه گیری نمایید.
  • متربایدبدون پیچ خوردگی دور تادورکمر قراربگیرد.دقت کنیدکه درهیچ نقطه ای لباس زیر متر نرفته باشد.
  • حال یک دم وسپس بازدم انجام بدهید و درهمین لحظه دورکمر رابخوانید.
  • یکباردیگراندازه گیری راتکرار کنید. فاصله بین دو عددنبایدبیشتراز 0.5 سانتیمتر باشد.
  • هردوعدد رایادداشت کنید.
  • درصورتی که فاصله بیشتر ازحدانتظاربودبایداندازه گیری را دوباردیگرتکرارکنید.
  • بهتر است برای دقت بیشتر ، روبروی آینه دور کمر خود را اندازه بگیرید.
مدیر سیستم
ارسال دیدگاه